Jako každý rok se losovali verše pro naše farní aktivity. Zde jsou vylosované verše:

  • Sbor: Bůh však vykoupil duši mou, aby nešla do jámy, a život můj, aby světlo spatřoval. Job 33:28
  • Staršovstvo: Nebudete ctíti bohů cizích ani jim klaněti, ani jim sloužiti, ani jim obětovati. 2. Královská 17:35b
  • Mládež: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakub 4:7
  • Nedělní škola: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 2. Mojžíšova 20:8
  • Náboženství: A však bojte se Hospodina a služte jemu v pravdě celým srdcem svým. 1. Samuelova 12:24
  • Chválící skupina: Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně. 2. Paralipomenon 20:20b
  • Setkání seniorů: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny. 5. Mojžíšova 11:1
  • Pěvecký sbor: On je tvá chvála. On je tvůj Bůh. 5. Mojžíšova 10:21
  • Stanice Bystřička: Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5. Mojžíšova 11:16
  • Skupinka u Hrazdilů: Oslavujte Hospodina, nebo na věky milosrdenství jeho. 2. Paralipomenon 20:21b

I vy si můžete přijít vylosovat své verše pro další rok – k vyzvednutí na faře! 🙂

Kategorie: Sbor