Poděkování

V roce 2021 jsme zrealizovali 1. etapu projektu „Ať je nás slyšet“.

V rámci projektu jsme pořídili technické vybavení, které bude sloužit při hudebních, tvůrčích a vzdělávacích aktivitách pro děti a mládež a také umožní zvýšení úrovně sborových akcí, kterých se jako organizátoři i návštěvníci účastní děti, mládež, střední generace i senioři, tedy všechny generace.

První zatěžkávací zkouška pro pořízené vybavení, květnová Noc kostelů, ukázala, že investice měla smysl. I když rok 2021 příliš nepřál organizaci akcí, podařilo se uvedené vybavení použít ještě několikrát, vždy s dobrými ohlasy.

Projekt byl zrealizován díky finanční podpoře Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových projektů, MAS Střední Vsetínsko, z.s, a Obecního úřadu Růžďka. Velmi si vážíme podpory uvedených subjektů a za všechny, kterým projekt slouží, děkujeme.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových projektů.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Obecního úřadu Růžďka.“

ZKK-centrum Růžďka, z.s., děkuje

Za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme zakoupili vybavení klubovny, které bude používáno při přípravě dětských táborů, setkávání mladé generace i ostatních věkových skupin. Touto cestou děkujeme MAS Střední Vsetínsko, z.s., za poskytnutý finanční dar a těšíme se na další spolupráci.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.

Okamžitá pomoc na jihu Moravy

Milé sestry, milí bratři,

včera zasáhla ničivou silou region Hodonínska a Břeclavska nečekaná přírodní katastrofa. Jižní Moravou se po sérii silných bouřek prohnalo tornádo. V oblasti aktuálně zasahují záchranáři, vedle rozsáhlých materiálních škod jsou bohužel hlášeny i první oběti a stovky zraněných.

Ještě včera před půlnocí se mimořádně sešli členové synodní rady a vedení Diakonie ČCE. Společně rozhodli o okamžité pomoci postiženým. Z humanitárních prostředků ČCE uvolnili částku 500 000 Kč a prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE otevřeli veřejnou sbírku. „V modlitbě myslíme na všechny, kdo trpí následky tornáda na jižní Moravě. Hledejme cesty, jak pomoci, třeba finančně prostřednictvím sbírky, kterou vyhlásila naše církev spolu s Diakonií. Všem moc děkujeme za podporu,“ vyzývá k podpoře synodní senior Daniel Ženatý.

Jen přes noc a během následujícího dopoledne se na sbírkovém účtu sešlo více než 2.000.000 Kč. A příspěvky stále přichází – aktuální stav účtu je 3.250.000 Kč. Děkujeme! Právě v tuto chvíli má rychlá pomoc obrovský smysl.

Možnosti, jak pomoci, jsou následující:

Vylosované verše na rok 2021

Jako každý rok se losovali verše pro naše farní aktivity. Zde jsou vylosované verše:

  • Sbor: Bůh však vykoupil duši mou, aby nešla do jámy, a život můj, aby světlo spatřoval. Job 33:28
  • Staršovstvo: Nebudete ctíti bohů cizích ani jim klaněti, ani jim sloužiti, ani jim obětovati. 2. Královská 17:35b
  • Mládež: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakub 4:7
  • Nedělní škola: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 2. Mojžíšova 20:8
  • Náboženství: A však bojte se Hospodina a služte jemu v pravdě celým srdcem svým. 1. Samuelova 12:24
  • Chválící skupina: Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně. 2. Paralipomenon 20:20b
  • Setkání seniorů: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny. 5. Mojžíšova 11:1
  • Pěvecký sbor: On je tvá chvála. On je tvůj Bůh. 5. Mojžíšova 10:21
  • Stanice Bystřička: Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5. Mojžíšova 11:16
  • Skupinka u Hrazdilů: Oslavujte Hospodina, nebo na věky milosrdenství jeho. 2. Paralipomenon 20:21b

I vy si můžete přijít vylosovat své verše pro další rok – k vyzvednutí na faře! 🙂