Poděkování

Díky finančnímu daru MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme mohli zakoupit vybavení do klubovny pro děti a mládež. Konkrétně se jedná o baskytaru s příslušenstvím a dětské hry. Baskytara bude sloužit zejména mladé generaci. Bude využívána při pravidelných setkáních mládeže, pro hudební doprovody dětí a také pro přípravu a realizaci hudebních vystoupení naší chválicí skupiny His Child.

Přejeme mladým hudebníkům, aby baskytara dlouho sloužila nejen jim, ale samozřejmě také nám posluchačům.

Dále jsme pořídili dětské hry, které mohou děti využívat při účasti v nedělní škole nebo na mnoha dalších setkáních. Děti se rozhodně mají na co těšit.

Děkujeme MAS Střední Vsetínsko, z.s., nejen za podporu našeho farního sboru, ale také za veškerou podporu dobrých úmyslů v našem regionu.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.

ZKK-centrum Růžďka, z.s., děkuje

Za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme zakoupili mikrofony, které budou sloužit při organizaci kulturních, vzdělávacích a dalších akcí, které organizujeme sami nebo ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Růžďce a na Bystřičce a s dalšími subjekty. Letošní možnosti pro pořádání kulturních akcí byly díky Covid-19 velmi omezené, nicméně pro mikrofony se ihned našlo uplatnění při snímání zvuku při online vysíláních, při natáčeních vánočních videí apod. Touto cestou si dovolujeme poděkovat MAS Střední Vsetínsko, z.s., za poskytnutý finanční dar a těšíme se na spolupráci v následujících letech.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.

Kalendáře na rok 2021

Jako každý rok opět začíná ten čas, kdy si můžeme zakoupit kalendáře či čtení na každý den na následující rok.

Objednávky u Bětky Hanákové – telefonicky 739 903 375, osobně, či mailem: hanakova.alzbeta@gmail.com

Zde je malá nabídka z naší církve či jiných společenství:

Denní čtení 202190 Kč
Nástěnný kalendář (kostely ČCE)79 Kč
Nástěnný kalendář BTM 55 Kč
Dobrá setba 2021dle počtu
Život vírydle počtu

Oprava střechy kostela

Vážení přátelé,

chtěli bychom jménem celého sboru ČCE v Růžďce moc poděkovat Vám všem, kteří jste nám pomohli či na nás mysleli při opravě věže.
Při opravě nedošlo k žádnému úrazu, chvála Pánu za to!
Vše se nakonec povedlo v rekordně krátkém čase, a 13.9. jsme se tak mohli rozloučit s posledními zbytky lešení.
Ještě jednou velké díky všem ochotným dárcům. Modlíme se za Vás a žehnáme Vám!

Stále ale pokračuje sbírka na pokrytí všech nákladů opravy, více informací jak o kostele či sbírce naleznete níže:

Veřejná sbírka na opravu střechy a fasády věže evangelického kostela v Růžďce

Své příspěvky, prosím, zasílejte na účet: 103062300/2250
Variabilní symbol: 301

Celkové náklady na rekonstrukci střechy věže mají činit cca…………..1 200 000,- Kč.

Kostel – historie a současný stav:

  Evangelický kostel FS ČCE v Růžďce je klíčovou budovou sboru. Jedná se o dominantu obce, kterou nepřehlédnete ze kterékoliv stráně v okolí obce Růžďka, ze které shlížíte do údolí. Architektonické i tvarové řešení má nadčasový charakter. Pozorným kolemjdoucím, kteří vzhlížejí k věži kostela, bohužel neunikne, že věž kostela vyžaduje opravu, kterou již není rozumné odkládat. Letopočty na soklu kostela nás informují, že kostel byl „Založen Léta Páně 1865“ a „Posvěcen Léta Páně 1873“. FS ČCE v Růžďce dle svých finančních možností provádí údržbu sborových budov, tedy i kostela. V paměti žijících členů sboru zůstávají následující investice: V roce 1965 byl do současné podoby upraven interiér kostela. V osmdesátých letech 20. století proběhla velká rekonstrukce kostela, která zahrnovala mimo jiné odstranění původních venkovních omítek tzv. „na cihlu“, nové vnější omítky a novou fasádu, novou střešní krytinu na hlavní lodi kostela, opravu ciferníků hodin atd. Následně proběhlo také odvlhčení budovy kostela. V nedávné minulosti proběhl nátěr střechy hlavní lodě.