Poděkování

V roce 2021 jsme zrealizovali 1. etapu projektu „Ať je nás slyšet“.

V rámci projektu jsme pořídili technické vybavení, které bude sloužit při hudebních, tvůrčích a vzdělávacích aktivitách pro děti a mládež a také umožní zvýšení úrovně sborových akcí, kterých se jako organizátoři i návštěvníci účastní děti, mládež, střední generace i senioři, tedy všechny generace.

První zatěžkávací zkouška pro pořízené vybavení, květnová Noc kostelů, ukázala, že investice měla smysl. I když rok 2021 příliš nepřál organizaci akcí, podařilo se uvedené vybavení použít ještě několikrát, vždy s dobrými ohlasy.

Projekt byl zrealizován díky finanční podpoře Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových projektů, MAS Střední Vsetínsko, z.s, a Obecního úřadu Růžďka. Velmi si vážíme podpory uvedených subjektů a za všechny, kterým projekt slouží, děkujeme.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Grantového systému ČCE na podporu diakonických a rozvojových projektů.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory Obecního úřadu Růžďka.“

ZKK-centrum Růžďka, z.s., děkuje

Za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme zakoupili vybavení klubovny, které bude používáno při přípravě dětských táborů, setkávání mladé generace i ostatních věkových skupin. Touto cestou děkujeme MAS Střední Vsetínsko, z.s., za poskytnutý finanční dar a těšíme se na další spolupráci.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.

Vylosované verše na rok 2021

Jako každý rok se losovali verše pro naše farní aktivity. Zde jsou vylosované verše:

  • Sbor: Bůh však vykoupil duši mou, aby nešla do jámy, a život můj, aby světlo spatřoval. Job 33:28
  • Staršovstvo: Nebudete ctíti bohů cizích ani jim klaněti, ani jim sloužiti, ani jim obětovati. 2. Královská 17:35b
  • Mládež: Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Jakub 4:7
  • Nedělní škola: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 2. Mojžíšova 20:8
  • Náboženství: A však bojte se Hospodina a služte jemu v pravdě celým srdcem svým. 1. Samuelova 12:24
  • Chválící skupina: Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně. 2. Paralipomenon 20:20b
  • Setkání seniorů: Budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš dbát na to, co ti svěřil, na jeho nařízení, práva a přikázání po všechny dny. 5. Mojžíšova 11:1
  • Pěvecký sbor: On je tvá chvála. On je tvůj Bůh. 5. Mojžíšova 10:21
  • Stanice Bystřička: Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5. Mojžíšova 11:16
  • Skupinka u Hrazdilů: Oslavujte Hospodina, nebo na věky milosrdenství jeho. 2. Paralipomenon 20:21b

I vy si můžete přijít vylosovat své verše pro další rok – k vyzvednutí na faře! 🙂

Poděkování

Díky finančnímu daru MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme mohli zakoupit vybavení do klubovny pro děti a mládež. Konkrétně se jedná o baskytaru s příslušenstvím a dětské hry. Baskytara bude sloužit zejména mladé generaci. Bude využívána při pravidelných setkáních mládeže, pro hudební doprovody dětí a také pro přípravu a realizaci hudebních vystoupení naší chválicí skupiny His Child.

Přejeme mladým hudebníkům, aby baskytara dlouho sloužila nejen jim, ale samozřejmě také nám posluchačům.

Dále jsme pořídili dětské hry, které mohou děti využívat při účasti v nedělní škole nebo na mnoha dalších setkáních. Děti se rozhodně mají na co těšit.

Děkujeme MAS Střední Vsetínsko, z.s., nejen za podporu našeho farního sboru, ale také za veškerou podporu dobrých úmyslů v našem regionu.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.

ZKK-centrum Růžďka, z.s., děkuje

Za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s., jsme zakoupili mikrofony, které budou sloužit při organizaci kulturních, vzdělávacích a dalších akcí, které organizujeme sami nebo ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Růžďce a na Bystřičce a s dalšími subjekty. Letošní možnosti pro pořádání kulturních akcí byly díky Covid-19 velmi omezené, nicméně pro mikrofony se ihned našlo uplatnění při snímání zvuku při online vysíláních, při natáčeních vánočních videí apod. Touto cestou si dovolujeme poděkovat MAS Střední Vsetínsko, z.s., za poskytnutý finanční dar a těšíme se na spolupráci v následujících letech.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory MAS Střední Vsetínsko, z.s.“.